Jouw favorieten

Bewaar de opleidingen die jij interessant vindt. Klik op ‘Bewaar Opleiding’ en sla ze op!

Naar alle opleidingen
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Forta Opleidingen BV.  

Artikel 1. Begripsbepalingen

Forta Opleidingen BV:

Forta Opleidingen BV is opgericht in 2010 als een Besloten Vennootschap, gericht op bedrijfsopleiding en -training.


Afnemer:

Particulieren en/of organisaties die deelnemen aan onderwijs georganiseerd door Forta Opleidingen BV.


Onderwijs:

Standaard groepsgewijs onderwijs, opleiding, training, bijeenkomst, workshop.


Afstandsonderwijs:

Vorm van onderwijs waarbij de cursisten niet fysiek aanwezig zijn om onderwezen te worden (online leertrajecten).


Contactonderwijs:

Vorm van onderwijs, met directe interactie tussen cursist en docent/ trainer.

 

Formeel onderwijs:

Onderwijs dat bepaald wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel wettelijk erkend diploma.


Niet-formeel onderwijs:

Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.


Overeenkomst:

Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1.


Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst met uitsluitend gebruik van een of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke 
correspondentie of elektronische communicatie.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Forta Opleidingen BV en de 
afnemer met betrekking tot onderwijs, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle 
overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de aanschaf van lesmateriaal. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn ook van toepassing op zelfstandigen zonder personeel (freelancers) die met een overeenkomst 
van opdracht zijn ingehuurd door Forta Opleidingen BV. 


2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen partijen 
schriftelijk zijn overeengekomen. 


2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel vernietigd worden, blijven 
de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen, indien gewenst, overleggen 
over een acceptabel alternatief voor de nietige en/of vernietigde bepaling(en). 

 

Artikel 3. Aanbod

3.1 Forta Opleidingen BV brengt het aanbod elektronisch dan wel schriftelijk uit.


3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van het onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van het 
onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.


3.3 Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval 
op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens; 

 

3.3.1 in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op onderwijs:

 • de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst 

 • wanneer het onderwijs start

 • de voorwaarden waaronder het onderwijs eventueel niet doorgaat

 • voor zover van toepassing: de toelatingseisen voor deelname aan het onderwijs 

 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en (eventuele) belastingen 

 • de wijze van betaling

 • de duur van de overeenkomst 

3.3.2 of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de aanschaf van lesmateriaal: 

 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en (eventuele) belastingen

 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst

 • de levertijd van lesmateriaal

3.4 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de 
afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Forta Opleidingen BV.


3.5 Forta Opleidingen BV mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de 
voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort 
of een geldige identiteitskaart overlegt.


3.6 Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien 
de volgende gegevens: 

 • de identiteit en het postadres van Forta Opleidingen BV, inclusief het adres van de vestiging waar het 

  onderwijs wordt gegeven

 • het recht van de afnemer de overeenkomst te ontbinden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de 

  inschrijfbevestiging, overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3 

 • indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met Forta Opleidingen BV via telefoon 

  of internet: de hoogte van het geldende tarief 

 • de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen afnemer en Forta Opleidingen BV voor het volgen van onderwijs komt tot stand door 
rechtsgeldige ondertekening door de afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, 
of door de door Forta Opleidingen BV rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke 
bevestiging door afnemer aan Forta Opleidingen BV van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding 
of opdracht. 

4.2 In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Forta Opleidingen BV een elektronische bevestiging naar de 
afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Forta Opleidingen 
BV kan de afnemer de opdracht annuleren.


4.3 Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de Algemene Voorwaarden aan de afnemer 
ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt (email wordt hierbij 
gelijkgesteld aan schriftelijke communicatie).

 

Artikel 5. Annulering

5.1 Gedurende 14 dagen na ontvangst van de inschrijfbevestiging, met betrekking tot onderwijs op afstand, heeft 
de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. 


5.2 Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt 
de volgende annuleringsregeling: 

 • annulering voor aanvang van het contactonderwijs, geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;

 • bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van het contactonderwijs geldt een restitutie van 50% van 

  het overeengekomen cursusgeld.

 • bij annulering minder dan 4 weken voor aanvang van het contactonderwijs geldt geen mogelijkheid tot 

  restitutie, de afnemer is het volledige, overeengekomen cursusgeld verschuldigd.

 • administratiekosten zijn in alle gevallen € 60,- (dit geldt ook voor inhaallessen).

5.3 Indien 4 weken voor aanvang van het onderwijs het vereiste minimum aantal afnemers niet is behaald, kan Forta 
Opleidingen BV de overeenkomst ontbinden en heeft de afnemer recht op kosteloze terugbetaling van het 
overeengekomen cursusgeld. Het vereiste minimum aantal afnemers wordt gecommuniceerd in de 
overeenkomst zoals bedoeld in artikel 4.1 en/of gecommuniceerd op de website van Forta Opleidingen BV.


5.4 Forta Opleidingen BV behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen het programma en/of de locatie 
te wijzigen. Afnemer ontvangt hierover 14 dagen vóór aanvang van de activiteit schriftelijk bericht.


5.5 Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door Forta Opleidingen BV met 
instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van 21 dagen is verstreken. Onder aanvang van het 
onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op elektronische wijze wordt 
aangeboden.

 

Artikel 6. Prijswijzigingen

6.1 Als binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs een 
prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.


6.2 Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 7. Levering

7.1 Correctiewerk

▪ De afnemer wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd. 

▪ Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van 
aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

 

Artikel 8. Conformiteit

8.1 Het onderwijs moet voldoen aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke 
faciliteiten worden uitgevoerd.

8.2 Het geleverde lesmateriaal moet voldoen aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle 
omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder 
gebruik voor zover dat is overeengekomen.

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Forta Opleidingen BV brengt de door de afnemer verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een 
factuur. De afnemer dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 
maand voor aanvang van het onderwijs op de door Forta Opleidingen BV aangegeven wijze zonder dat afnemer 
zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van 
de door Forta Opleidingen BV aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. Voor speciale situaties zoals aanmelden voor deelname vlak voor aanvang van het onderwijs 
geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van het onderwijs voldaan moet zijn.


9.2 De reiskosten en de aanbevolen literatuur in verband met deelname aan het onderwijs zijn niet in de cursusprijs 
begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


9.3 Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 –
betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.

 

Artikel 10. Niet tijdige betaling

10.1 Indien de afnemer de door Forta Opleidingen BV gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn 
betaalt, is de afnemer zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Forta Opleidingen BV
steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor 
Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Forta Opleidingen BV op vergoeding van andere voor 
rekening van afnemer komende schade. 

 

Artikel 11. Niet-nakoming van de overeenkomst

11.1 Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van 
de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting 
slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

11.2 Forta Opleidingen BV heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de 
voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

11.3 Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, 
tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

11.4 Forta Opleidingen BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in contactonderwijs en/of
afstandsonderwijs, indien Forta Opleidingen BV dit noodzakelijk acht. Indien er sprake is van afstandsonderwijs 
verzorgt Forta Opleidingen BV een deugdelijke digitale leeromgeving. Forta Opleidingen BV maakt geen 
onderscheid in de vergoeding voor contactonderwijs en afstandsonderwijs. 

11.5 Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van Forta Opleidingen BV te wijten is aan overmacht, is 
er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van Forta Opleidingen BV, die aan haar kan worden 
toegerekend. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van Forta Opleidingen BV komen, 
zijn onder meer ziekte en/of werkstaking van werknemers van Forta Opleidingen BV dan wel van ingehuurde 
partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen. Indien door overmacht nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk is geworden zal Forta Opleidingen BV in eerste instantie in overleg treden met de 
afnemer om tot een passende oplossing te komen. Mocht er geen passende oplossing zijn, behalve beëindiging, 
dan zal Forta Opleidingen BV de overeenkomst beëindigen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid van Forta Opleidingen BV voor personeel en ingehuurde personen

12.1 Voor zover Forta Opleidingen BV verwijtbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de 
aansprakelijkheid van Forta Opleidingen BV voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, 
beperkt tot vergoeding van maximaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop 
de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

12.2 De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van Forta Opleidingen BV, dan wel 
aan personen die door Forta Opleidingen BV zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

12.3 Forta Opleidingen BV spant zich in om het onderwijs naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Het 
uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Forta Opleidingen BV
vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Forta Opleidingen BV. Forta Opleidingen BV kan daarom 
geen garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de verrichte werkzaamheden. 

12.4 Indien contactonderwijs plaatsvindt op de locatie van afnemer (incompany onderwijs) is afnemer 
verantwoordelijk voor het deugdelijk verlopen van het onderwijs, indien nodig geschiedt dit volgens de richtlijnen 
vanuit de overheid. 

12.5 Iedere aansprakelijkheid van Forta Opleidingen BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

13.1 Door afnemer verstrekte informatie wordt door Forta Opleidingen BV, diens personeel en/of voor hem werkzame 
personen vertrouwelijk behandeld. Forta Opleidingen BV conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 14. Vragen en klachten

14.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van het onderwijs worden door Forta Opleidingen BV
beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een 
voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Forta Opleidingen BV per omgaande beantwoord met 
een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, in ieder geval binnen 1 maand, volledig en 
duidelijk omschreven worden ingediend bij Forta Opleidingen BV, nadat de afnemer de gebreken heeft 
geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de 
afnemer zijn of haar rechten terzake verliest.

14.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter 
kan worden voorgelegd.

 

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

15.1 Forta Opleidingen BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Nieuwe versies 
worden publiekelijk toegankelijk gemaakt via de website van Forta Opleidingen BV en zijn van toepassing op 
nieuw te sluiten overeenkomsten.

15.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.