Jouw favorieten

Bewaar de opleidingen die jij interessant vindt. Klik op ‘Bewaar Opleiding’ en sla ze op!

Naar alle opleidingen
Privacyverklaring & disclaimer

Privacyverklaring & disclaimer

 

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens door Forta Opleidingen die worden verstrekt door cursisten bij de inschrijving voor een opleiding.  

Bij Forta Opleidingen gaan we zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit privacy statement geven we uitleg over het gebruik van je gegevens. De regels vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn hierbij voor ons leidend.

Bezoek- & postadres
Westblaak 94
3012KM Rotterdam
Tel: 010 262 0736
 
Persoonsgegevens die wij verwerken

Forta Opleidingen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 
Persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer je je inschrijft voor een opleiding:
 • Algemene gegevens, zoals naam, adres, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Indien de factuur betaald wordt door je werkgever hebben we gegevens van je werkgever nodig, zoals naam, adres, plaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Opleidingsgegevens
We verwerken gegevens die nodig zijn in het kader van de opleiding en het versturen van het certificaat:
 • Eventuele resultaten;
 • Geboortedatum
 •  Registratienummers van beroepsverenigingen.
Gegevens over je contact(en) met ons

Wij verwerken gegevens over het contact dat je met ons had met als doel jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn:

 • Waarover ging het contact;

 • Wanneer was het contact en met wie;

 • Hoe je contact met ons hebt gezocht.

Aanvullende gegevens
Optioneel kun je ervoor kiezen de volgende gegevens met ons te delen:
 • Vooropleiding;
 • Functie;
 • Beroepsgroepen en werkvelden die relevant zijn voor jou;
 • Werkgever;
 • Je feedback over de opleiding.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fortaopleidingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Forta Opleidingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Voor de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de opleiding;

 • Voor het verbeteren en innoveren van onze diensten en producten;

 •  Om je te informeren over ons productaanbod door onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Forta Opleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Forta Opleidingen) tussen zit.

 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden. We bieden de service om nieuwe certificaten te kunnen nasturen als je de oude bent kwijtgeraakt. Dit betekent dat we een bewaartermijn hanteren van 7 jaar. Hierna worden je gegevens vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Forta Opleidingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Forta Opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Mailchimp

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Forta Opleidingen gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Mailchimp is gevestigd in de US en door Forta Opleidingen is met Mailchimp een modelcontract voor doorgifte afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Forta Opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@fortaopleidingen.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Forta Opleidingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@fortaopleidingen.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.


Forta Opleidingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

De privacywetgeving is in beweging. Forta Opleidingen kan deze Privacy Policy dan wijzigen. We raden aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2022.

 

Disclaimer

Met veel aandacht en zorg houden wij de informatie op de website actueel. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Forta Opleidingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website en/of voor de gevolgen van het gebruik ervan. De informatie op de website van Forta Opleidingen en de pagina's behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.